มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาพิการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 มิถุนายน 2566 , 10:34:45     (อ่าน 715 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ และพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีผู้บริหารคณะ นักศึกษาพิการทุกชั้นปี นักศึกษาบัดดี้ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ สร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาพิการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2เมื่อวันที่ 10มิถุนายน 2566ที่ผ่านมา

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดตั้ง ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS Center UBU Disabled Student Services Center Ubon Ratchathani University หรือ DSS ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาพิการและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาพิการและผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลสวัสดิการต่าง ๆ และการให้บริการของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ตลอดจนการปรับตัวทักษะการใช้ชีวิตในด้านการเรียนการทำงานร่วมกับผู้อื่น การรับมือกับความเครียดและความวิตกกังวลให้นักศึกษาพิการสามารถศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา โดยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ดูแลให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบการเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือทางการศึกษา ปัจจุบันศูนย์ DSSมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษพิการทุกชั้นปี จำนวน 8 ราย โดยปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียนไว้จำนวน 2 ราย

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาในทุกช่วงวัย ทุกระดับ จึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยที่ว่า "มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม" และนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 2566-2567 ในการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงการเรียนทุกช่วงวัย มีความรู้ความสามารถ ทักษะชีวิต ทักษะการดำรงชีพ และทักษะใหม่ในการทำงาน

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :