มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ รุกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือ 5 สถาบันการศึกษาชั้นนำในสาธารณรัฐประชาชนจีน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 มิถุนายน 2566 , 11:10:02     (อ่าน 399 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี นำคณะผู้บริหารและอาจารย์ ร่วมเดินทางเจรจาหารือและแสวงหาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ 5 แห่ง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเจรจาหารือและแสวงหาความร่วมมือกับ Mr. Guan Shifengผู้อำนวยการ Shenyang Talent Innovation Institute Federation ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและทำหลักสูตรร่วมในสาขาเภสัชศาสตร์ ความร่วมมือในระดับบัณฑิตศึกษา จากนั้นเดินทางไปยัง Shenyang University of Technology โดยมี Professor Ke Li รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ ร่วมหารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นแบบสองทาง การจัดทำหลักสูตรร่วม dual degree สาขาวิศวกรรม และสาขาการจัดการระหว่างประเทศ เยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัย ชมการบริหารจัดการห้องสมุด ซึ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยเพื่อบริการนักศึกษา co-working space / self-learning spot

             คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเจรจาและแสวงหาความร่วมมือกับ Shenyang Pharmaceutical Universityโดยมี Professor Dr. Cheng Maosheng อธิการบดี ให้การต้อนรับ พร้อมแสดงความสนใจในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และทำหลักสูตรร่วม เยี่ยมชมกิจการการสาธิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์ ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการในการผลิตตำรับยาหลายขนานแก่บริษัทผลิตยาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้น ร่วมเจรจาและแสวงหาความร่วมมือกับ Shenyang Ligong University โดยมี Professor Dr. Shu Qilin อธิการบดี ให้การต้อนรับ หารือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาจีน และทำหลักสูตรร่วมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมเจรจาและแสวงหาความร่วมมือกับ Shenyang Institute of Technology โดยมี Professor Dr. Li Kangju อธิการบดี ให้การต้อนรับ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์และจักรกล และทำหลักสูตรร่วมในสาขาที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมสาธิตการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตอัจฉริยะ โรงฝึกปฏิบัติด้านการยานและจักรกล พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เรือนเพาะปลูกพืชโซนร้อน ห้องปฏิบัติการสื่อสารดิจิทัลของ Huawei ห้องปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนที่ และ School of International Education

            สำหรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ร่วมเจรจาและแสวงหาความร่วมมือ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ   ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการต่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุขประสงค์  อาจารย์หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ 

             นับเป็นอีกหนึ่งก้าวของการยกระดับทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม” ตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ / ภาพและข่าว
SDG Hashtag :