มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ศูนย์ สอวน. ม.อุบลฯ ยินดีกับ 6 นักเรียนผู้แทนศูนย์ คว้า 1 เงิน 5 ทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 7 มิถุนายน 2566 , 16:40:30     (อ่าน 3,592 ครั้ง)  ศูนย์ สอวน. ม.อุบลฯ ยินดีกับ 6 นักเรียนผู้แทนศูนย์ คว้า 1 เงิน 5 ทองแดง

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19

---------------------------------------

          ขอแสดงความยินดีกับ 6 นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่คว้ารางวัล 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 ได้แก่ นายจิระวัฒน์  จันสด โรงเรียนพังเคนพิทยาได้รับรางวัลเหรียญเงินนายภูวดล  บุญทศ นางสาวนลินนิภา  บุญสอน นางสาวธฤตวัน  ทองสถิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารนางสาวผ่องเพ็ญ  ออไธสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและ นางสาววริศรา  ติยวรนันท์ โรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  จิตต์เจริญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาพร  พิจารณ์ อาจารย์ผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ที่ปรึกษาและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 พร้อมด้วย นางกฤษฎาวรรณ  กุมภากูล ครูประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ครูผู้สังเกตการณ์ ที่ให้เกียรติร่วมเดินทางเป็นครูผู้สังเกตการณ์ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียน การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาเคมี ในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 พฤษภาคม 2566ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

         นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างบัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับคนทุกช่วงวัย

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ศูนย์ สอวน. ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :