มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 3 มิถุนายน 2566 , 10:15:44     (อ่าน 1,754 ครั้ง)  งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ม.อุบลฯ

“ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”

---------------------------------------------

            เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2566 งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ชั้น 3 ห้องประชุมวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตร และกฎระเบียบในคู่มือที่ได้รับขอให้ศึกษาคู่มือต่าง ๆ หากมีปัญหาให้สอบถามทางคณะหรือผู้รับผิดชอบได้โดยตรงหรือผู้ที่เกี่ยว และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ ซึ่งในปีนี้จัดปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยเริ่มจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย หัวหน้าฝ่ายหอสมุด และ นายอนวัช  กาทอง นักเอกสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักวิทยบริการ นางสาวพรพิมล  มงคลงำ เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แนะนำการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษา (REG.) ที่นักศึกษาเกี่ยวข้อง การใช้งาน UBU-LMS เพื่อการเรียนรู้เรื่องข้อมูลและความรู้ที่จำเป็นในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษาและ นายพรนเรศ  มูลเมืองแสน หัวหน้างานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา แนะนำเส้นทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไขการให้เงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

            นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับคนทุกช่วงวัย จากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้ความร่วมมือและผลักดันเดินหน้าไปด้วยกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่นักศึกษาใหม่ ที่จะเข้ามาใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในช่วงที่ทำการศึกษาได้อย่างมีความสุขต่อไป

-----------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :