มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 , 15:29:21     (อ่าน 425 ครั้ง)              ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2566 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ราย ดังนี้

          1. นายชัยวุฒิ วัดจัง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565

          2. นางสาววรนันท์ รังสิมาวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565

          3. นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

          4. นายอธิคม เทียนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ
คณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

          5. นางสาวบุษกร คำโฮม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :