มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ มอบเกียรติบัตรและป้ายโครงการหอพักสีขาว หอพักปลอดภัย ไร้อบายมุขและยาเสพติด


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 , 15:28:14     (อ่าน 2,829 ครั้ง)  ม.อุบลฯ มอบเกียรติบัตรและป้ายโครงการหอพักสีขาว

“หอพักปลอดภัย ไร้อบายมุขและยาเสพติด”

----------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและป้ายโครงการหอพักสีขาว “หอพักปลอดภัย ไร้อบายมุขและยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 26 หอพัก ที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านข้อกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการดำเนินงานหอพักสีขาวกำหนด โดยมี ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวขอบคุณและมอบเกียรติบัตรพร้อมป้ายโครงการหอพักสีขาวให้แก่เจ้าของ/ผู้จัดการหอพักเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร อาคารสำนักงานอธิการบดี

          ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า งานบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำโครงการหอพักสีขาวปลอดภัยไร้อบายมุข และยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการเชิญหอพักเอกชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยเข้าเป็นเครือข่ายหอพักสีขาว โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานหอพักสีขาวลงพื้นที่ทำการตรวจประเมิน มาตรฐานหอพักตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในการบริหารจัดการหอพักให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวก มีสวัสดิภาพ มีความปลอดภัย ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยภายในหอพัก ซึ่งโครงการหอพักสีขาวในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ/ผู้จัดการหอพักเอกชนเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 26 หอพัก ได้แก่ หอพักชมดาว หอพักบอสเรสซิเด้นซ์ หอพักท้อปวัน หอพักพรอนันต์ หอพักพีระนุชเพลส หอพักใบตังแมนชั่น หอพักบัณฑิต หอพักชมจันทร์ หอพักไอเวอรี่ หอพักบัณฑิตแมนชั่น หอพักสวัสดีอาพาร์ทเม้นต์ หอพักวนาสน หอพักหญิงธารารัตน์ หอพักสีลาแมนชั่น หอพักดอกไม้เพลส หอพักสันติสุขแมนชั่น หอพักพนัตรวี หอพักเกตุศิริ หอพักศิริเพลส หอพักสุขเสมอแมนชั่น หอพักจตุพร หอพักมยุรีแมนชั่น หอพักทวีชัยแมนชั่น หอพักหญิงวีระพร หอพักหญิงยวีระพร 1 และหอพักพรกมลแมนชั่น  

          ทั้งนี้ โครงการหอพักสีขาวปลอดภัยไร้อบายมุข และยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจและกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มุ่งเน้นบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม การจัดบริการ สวัสดิการ และสวัสดิภาพให้แก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย และยังเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประมวลภาพ พิธีมอบเกียรติบัตรและป้ายหอพักสีขาว https://drive.google.com/drive/folders/1ecGJDkJAxT4v4-8RUiSb9GgATPtyQ_s6

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :