มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 , 14:17:47     (อ่าน 371 ครั้ง)          ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (อพ.สธ.ม.อุบลฯ) จัดอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 สร้างความเข้าใจแนวคิดการบริหารจัดการ การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เป็นประธานพิธีเปิด และ ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก อปท.ทั่วภาคอีสาน จำนวน 120 คน รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และวิทยากรประจำศูนย์ประสานงาน อพ.สธ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

         รองศาตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน สนองพระราชดำริการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สร้างแนวทางการบริหารจัดการ ความตระหนัก จิตสำนึกในการอนุรักษ์ และการพัฒนาอันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน

            ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.อุบลฯ ดำเนินโครงการศึกษาความหลากหลายพรรณไม้ ทรัพยากรในบริเวณมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง จัดกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ จัดทำฐานข้อมูลของพรรณพืช พันธุ์สัตว์และทรัพยากรธรรมชาติประจำท้องถิ่น นำไปสู่การสนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงนำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป สร้างจิตสำนึก รัก หวงแหน ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :