มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แถลงนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ? 2567


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 มีนาคม 2566 , 14:55:48     (อ่าน 550 ครั้ง)            ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม แถลงนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566 – 2567  โดยมี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ารับฟังนโยบายการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

      สำหรับนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566 – 2567  ดังนี้

     1 ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับ

     2. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Blended Education

     3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ประชาชนและประเทศ

     4. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนางานบริการวิชาการจากองค์ความรู้และความเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัย

      5. ส่งเสริมการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

      6. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ

      7.ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร

      8. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะร่วมกันสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้

                                                   งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :