มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ คัดเลือกผลงานสหกิจศึกษา (CWIE) ดีเด่น ตัวเเทนแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 23 มีนาคม 2566 , 17:27:55     (อ่าน 661 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา  จัดประกวดคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงานการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์งานด้านสหกิจศึกษา  โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการคัดเลือก โดยแบ่งการนำเสนอผลงานออกเป็น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการดีเด่น ด้านวัตกรรมดีเด่น และด้านนักศึกษานานาชาติดีเด่น ณ ห้องประชุมครีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี หลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชรานี เมื่อวันพุธ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

     ผลการประกวดคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ลําดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 ในแต่ละด้านและแต่ละประเภทที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) ดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ อาคาร เรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

   การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

  1. ระบบการแสดงผลและการแจ้งเตือน การทำงานของระบบป้องกันฟ้าผ่าในอาคาร

        นายณัฐพงศ์ ถวิล คณะวิสวกรรมศาสตร์

  1. แผ่นสไลด์ปรับระยะการไหลของเศษ เหล็กและการ์ดครอบกันเศษเหล็ก กระเด็น

         นางสาววราลักษณ์ สุนทลาวิรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์

         นางสาวปรีชญา สำราญจิตต์        คณะวิทยาศาสตร์

   การนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

  1. การหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการตัก Sludge ann Dissolved air flotation (DAF) ไปยัง Sludge Tank เพื่อลด ต้นทุนในการกําจัด Sludge และการ Return Sludge ann Horizontal ไปยังบ่อ Sum pit บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จํากัด

         นายปฏิภาน ดีจิตร      คณะวิทยาศาสตร์

2.การศึกษาการประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม

    นางสาวดวงฤดี ฉัตรสุวรรณ   คณะวิทยาศาสตร์

    นางสาวนุชนาฏ แซ่โซ่ง คณะวิทยาศาสตร์

 

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

          การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

          1.การออกแบบและพัฒนาระบบ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกัน ฟ้าผ่าอัจฉริยะในโรงงาน

               นายพุทธินันท์ มณฑา คณะวิศวกรรมศาสตร์

            2.การศึกษาระบบตรวจจับฟ้าผ่าแบบ เครือข่ายและการระบุตําแหน่งฟ้าผ่า

                นายสมบูรณ์ มานุช คณะวิศวกรรมศาสตร์

           การนําเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

          1.การพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สและ เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่า pH แบบโพเทน ชิโอเมตริก

              นายวราวุฒิ สังสุดชา คณะวิศวกรรมศาสตร์

            2.การปรับปรุงเวลาการทํางาน เพื่อเพิ่ม กําลังการผลิตให้กับเครื่อง Dry Oven machine (HE-257)

              นางสาวกีรติกา บุญเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฃ

 

ด้านนวัตกรรมดีเด่น

          การนําเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

            1. การออกแบบและพัฒนาระบบ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกัน

            นายพุทธินันท์ มณฑา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ด้านนักศึกษานานาชาติดีเด่น

          การนําเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

          1.การพัฒนาหนังสืออิเลคทรอนิกส์สําหรับ พนักงานต้อนรับใหม่ ณ ห้องอาหาร โกลเด้นท์บี โรงแรมเดอะบรอดมอร์ โคโรลาโดสปริงค์ สหรัฐอเมริกา”

           นางสาวญาดาวดี เกตุทอง คณะศิลปศาสตร์

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจ สร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงของแต่ละวิชาชีพเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม รวมทั้งการมีทักษะเป็นผู้ประกอบการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคมและภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
SDG Hashtag :