มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่คณะเยี่ยมชม อบต.จักราช จ.นครราชสีมา


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 22 มีนาคม 2566 , 14:20:45     (อ่าน 674 ครั้ง)       คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 85 คน ในโอกาสศึกษาดูงานฝึกอบรมศักยภาพการทำงาน ณ ฟาร์มประมงและฟาร์มเกษตรอัจริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

    โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมการประมง ส่งเสริมอาชีพเสี้ยงปลาดุกไบโอฟล็อก และนายรักเกียรติ แสนประเสริฐนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมการใช้เทคโลยีในภาคการเกษตร ปลูกมะเขือเทศ ตลอดจนทัศนศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรและเยี่ยมชมสถานที่ต่างภายในมหาวิทยาลัยโดย UBU Tramรถรางไฟฟ้าเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานท้องถิ่น และพัฒนาประสิทธิภาพปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีพันธกิจ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคมและภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 

ภาพโดย จริญญา ศึกษานอก / ชญานิศ วรรณพฤกษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
SDG Hashtag :