มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อพ.สธ.ม.อุบลฯ อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 มีนาคม 2566 , 06:15:29     (อ่าน 438 ครั้ง)          ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 สร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย เป็นประธานพิธีเปิดและ ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มอบ. กล่าวรายงาน มีครูจากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการ ประเมินระดับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่นอนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน และ เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรม สั่งสอน เบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวม 13 แห่งจำนวน 60 คน เข้าอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

          ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มอบ. กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ของ อพ.สธ. และแนวทางในการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เรียนรู้จริงจากธรรมชาติรอบกาย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร เกิดมีความรู้ทั้งทางวิทยาการและทางปัญญา โดยการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช เข้าถึงปัจจัยทางชีวภาพ และกายภาพที่เกี่ยวพันกับพรรณพืช เห็นความงดงาม ความน่าสนใจ เกิดความปีติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณให้ครบทุกองค์ ประกอบ ทั้งสาระธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยการบรรยายทำความเข้าใจในแนวคิด แนวทาง วิธีการการดำเนินงาน ปฏิบัติการภาคสนาม  ทั้งนี้ มีวิทยากรประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์จากโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนลำดวนพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อรับการประเมินรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

                                                                                          งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :