มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา การเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 มีนาคม 2566 , 22:53:20     (อ่าน 1,155 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา

 “การเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่”

-----------------------------

          งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่” ภายใต้  “โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่” ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิษย์เก่า โดยมี ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม และ นายสมบัติ  หลักบุญ นักวิชาการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัดงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวสรุปผลการดำเนินงานและวัตถุประสงค์การจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิษย์เก่า ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567)การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ในการผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และทักษะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม กับการจัดการศึกษาสำหรับทุกช่วงวัย ซึ่งการอบรมได้รับเกียรติจาก นายตรีชิต  เมธารัตนโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มีผักดีจำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “การสร้างแนวคิดแบบผู้ประกอบการ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับประกอบการ และการนำเสนอแผนธุรกิจ” พร้อมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ณ ห้อง SC131 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประมวลภาพ อบรมผู้ประกอบการใหม่ https://drive.google.com/drive/folders/13doAH8zE7__Kg1SaLLKa8I5Fa1IrIo-k

-----------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :