มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 12 มีนาคม 2566 , 15:56:39     (อ่าน 1,198 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

“มอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565”

--------------------------------------

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565” เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และกำลังจะเป็นบัณฑิต เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้อง Sc138 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทนักศึกษาและ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือก และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักศึกษารุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายในการกระตุ้นนักศึกษาให้พัฒนาศักยภาพตามคุณลักษณะของบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์ โดยกำหนดให้เกียรติบัตรนักศึกษาที่มีคุณลักษณะดีเด่นที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือก และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักศึกษารุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม โดยการคัดเลือกนั้น ทางหลักสูตรเป็นผู้คัดเลือก นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนด หลักสูตรละ 1 คน เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุม สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หรือชมรมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อต่อนักศึกษารุ่นน้อง เพื่อนร่วมชั้น และคนอื่น ๆ จนเป็นที่ประจักษ์คุณสมบัติอื่นที่อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาที่เห็นเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติ

          ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทนักศึกษา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และกำลังจะเป็นบัณฑิตในวันข้างหน้าในอีกไม่กี่เดือนนี้ ความรู้สึกของอาจารย์มีทั้งความรู้สึกที่ดีใจ ที่มีนักศึกษากำลังจะสำเร็จการศึกษาไปอีก 1 รุ่น ทุกคนผ่านความพากเพียรพยายาม ผ่านความยากลำบากในการศึกษาเล่าเรียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปี จนมาถึงวันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาทุกคน และอีกหนึ่งความรู้สึก คือ เสียใจ ใจหาย ที่จะไม่ได้เจอหน้านักศึกษารุ่นนี้ไปอีกนาน เพราะต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ของชีวิต ในบทบาทที่หลากหลาย ตามความใฝ่ฝันและความชอบของแต่ละบุคคล ในโอกาสนี้ อาจารย์ไม่ได้มีของขวัญล้ำค่าใด ๆ มามอบให้ แต่มีข้อคิดบางอย่างจากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาหลายสิบปี ที่อาจเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการหางานทำ หรือการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าความคาดหวังของคณะวิทยาศาสตร์ ต่อศิษย์เก่าในอนาคต และบทบาทระหว่างศิษย์เก่ากับคณะวิทยาศาสตร์ที่ควรมี

          สุดท้ายนี้ ขออนุภาพคุณงามความดีที่นักศึกษาได้ปฏิบัติตลอดมา และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การทำงาน ครอบครัว และขอให้ทุกคนมีสติสัมปชัญญะ สามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจประสบพบเจอในชีวิต และสามารถแก้ไขปัญหาได้ในทุกสถานการณ์ ที่สำคัญขอให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนมา นำสิ่งดีงามที่ได้ประสบมา ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :