มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ แสดงความยินดีกับนักวิจัย 22 ราย ในโอกาสรับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 9 มีนาคม 2566 , 11:26:48     (อ่าน 408 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัย จำนวน 22 ราย ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ให้แก่นักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยครั้งนี้
 
     ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ ให้มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 22 ราย ดังนี้
 
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
     รศ.ศราวุธ แสนการุณ คณะวิทยาศาสตร์
     รศ.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา คณะวิทยาศาสตร์
     รศ.สุระ วุฒิพรหม คณะวิทยาศาสตร์
     รศ.พรทิพย์ ไววุฒิ คณะเภสัชศาสตร์
     รศ.ฉัตรชัย กันยาวุธ คณะวิศวกรรมศาสตร์
     รศ.ภาสพงษ์ ผิวพอใช้ คณะศิลปศาสตร์ 
 
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
     ผศ.ปราณี นุ้ยหนู คณะวิทยาศาสตร์
     ผศ.สุนทรี สารางคำ คณะวิทยาศาสตร์
     ผศ.รัชวุฒิ โคตรลาคำ คณะวิทยาศาสตร์
     ผศ.ปรัชญาพร วันชัย คณะวิทยาศาสตร์
     ผศ.ศิริพร พันธุ์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
     ผศ.ปฏิญญา สมานุหัตถ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
     ผศ.สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
     ผศ.นักรบ จินาพร คณะวิศวกรรมศาสตร์
     ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง คณะเภสัชศาสตร์
     ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล คณะเภสัชศาสตร์
     ผศ.แพรววรินทร์ ว่องสุภัคพันธุ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     ผศ.สมปอง พะมุลิลา คณะพยาบาลศาสตร์
     ผศ.นิชนันท์ สุวรรณกูฎ คณะพยาบาลศาสตร์
     ผศ.ณัฐวุฒิ สุขประสงค์ คณะศิลปศาสตร์
     ผศ.ปิยณัฐ สร้อยคำ คณะรัฐศาสตร์
     ผศ.ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์SDG Hashtag :