มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวัสดุศาสตร์


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 4 มีนาคม 2566 , 16:20:43     (อ่าน 990 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย

และหน่วยงานพันธมิตรจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “ด้านวัสดุศาสตร์”

-----------------------------------

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th  Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์  ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานเปิดและมอบโล่รางวัลนักวิจัยวัสดุ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ นายกสมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติที่มี Peer Review เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และจะทำให้นักวิจัยมีความสัมพันธ์ที่ดี สร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเพื่อนนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศร่วมกันในอนาคต และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ “สมาคมวิจัยวัสดุ” ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวัสดุของประเทศไทย

          ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ นายกสมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย กล่าวว่า การดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวัสดุศาสตร์ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย  19sessions ที่ครอบคลุมขอบเขตงานวิจัยด้านวัสดุทั้งหมด มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 392 คน มีการบรรยายโดยนักวิจัยชั้นนำ โดยมี 5 plenary talks, 27 keynotes และ 63 invited talks และมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยแบ่งเป็นการบรรยาย 200 หัวข้อ และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ 100 หัวข้อ ซึ่งในพิธีปิดการประชุม ศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวสรุปและขอบคุณคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ตลอดจนทีมงานทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ MRS 2023 ครั้งนี้ พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้นำเสนอผลงานประเภทต่าง ๆ และในนามสมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของนักวิจัยทุกท่านที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และสำหรับผลงานที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้นำไปตีพิมพ์ในวารสารระดับสากลเป็นลำดับต่อไป จากความสำเร็จในการดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) ในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นสัมฤทธิ์ผลของการทำงานร่วมกันด้วยความทุ่มเทของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการทุกประการ  สมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :