มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ MOU ระดับพื้นที่ ร่วมกับ ป.ป.ช. จังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และมหาวิทยาลัย 3 แห่ง


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 1 มีนาคม 2566 , 00:18:13     (อ่าน 991 ครั้ง)  ม.อุบลฯ MOU ระดับพื้นที่ ร่วมกับ ป.ป.ช. จังหวัดอุบลราชธานี

ขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และมหาวิทยาลัย 3 แห่ง

-------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และมหาวิทยาลัยราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบการทุจริต เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายนิวัติไชย  เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ นายศรัทธา  กอบกุลบุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานความร่วมมือให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับสถาบันการศึกษาและบุคลากรในสังกัด และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี มีบทบาทในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรณรงค์และขยายแนวคิดให้สถาบันการศึกษาบริหารงานด้วยความโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการทุจริตขององค์กรของตน

          จากนั้น เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่ ระหว่าง นายนิวัติไขย  เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดร.จินติยา  จินารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และ ดร. วิลาวัณย์  ตันวัฒนพงษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันและ นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอุทิศ  บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ นายณัฐวุฒ  ขมประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๓ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเป็นสักขีพยานครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานความร่วมมือให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับสถาบันการศึกษาและบุคลากรในสังกัดภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :