มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566 วิศวกรรมและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 , 16:53:05     (อ่าน 3,619 ครั้ง)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566

  วิศวกรรมและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

--------------------------------------

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566” En Tech Day 2023 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด "วิศวกรรมและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Engineering and Innovation for Sustainability)โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวความเป็นมาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบสู่ความยั่งยืน และเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ และยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พร้อมทั้งจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ ตลอดจนการเสวนาทางวิชาการ การแข่งขัน Project Pitching ชิงรางวัล ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน"และเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาธิตการใช้ห้องปฏิบัติการอีกทั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนและนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมและจัดแสดงภายใน “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566” En Tech Day 2023 ครั้งนี้

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566” En Tech Day 2023 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการงานวิจัย และบริการวิชาการของอาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนด้านนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมของคณะ รวมทั้งผลงานนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นิทรรศการผลงานภาครัฐและเอกชน การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน นักศึกษา และการแข่งขันทักษะเชิงวิศวกรรม การบรรยายพิเศษ หัวข้อ คิดเชิงระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงและรับมือภัยพิบัติในพื้นที่, โอกาสและความท้าทายของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับมือความผันผวนของสังคมโลก และ วิศวกรรมและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห่งอนาคต และการเสวนาทางวิชาการนวัตกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงและรับมือภัยพิบัติ และทางคณะยังเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทุกภาควิชา การแนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ตลอดการจัดงานครั้งนี้ด้วย

-----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :