มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุน วัดและชุมชน ให้มีสุขอย่างยั่งยืน SDGs


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 , 09:19:30     (อ่าน 553 ครั้ง)            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย 7 ภาคีเครือข่าย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนบทบาท การเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และตอบสนองการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) อุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมพิธีดังกล่าว

          จังหวัดอุบลราชธานีได้นำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมาขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งหนุนเสริม “เสาหลักของประเทศชาติ” คือ ชาติ ศาสนา และมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยใช้กลไก “บวร” ในการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมธรรม 2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน และ 3) กิจกรรม 1 วัด 1 คลังยา 1 คลังอาหารชุมชน และกำหนดยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนฯ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกิจคณะสงฆ์ 6 ด้าน เพื่อเป็นการขยายผลในปี พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่าง 7 ภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และตอบสนองการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนภารกิจบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ เกิดการประสานความร่วมมือ โดยใช้หลัก “บวร” กับทุกภาคส่วน เพื่อนำสู่การสงเคราะห์แบ่งปันสังคม ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการดังกล่าว ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :