มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
CA UBU FESTIVAL FAIR กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานนักศึกษาสู่สังคม


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 , 17:12:25     (อ่าน 853 ครั้ง)      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ CA Festival Fair We have fun because of you : Love wins  สร้างสรรค์ผลงานผ่านการจัดกิจกรรมสร้างความสุขอย่างมีคุณค่าให้แก่สังคม ด้วยภาพลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายกฤตยชญ์ คำศรี นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน โดยมีรองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ ที่ปรึกษาโครงการร่วมกล่าวต้อนรับ นักศึกษา บุคลากรที่มาร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน ณ บริเวณหน้าตึก Liberal Arts คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

     โครงการ CA Festival Fair We have fun because of you : Love wins  เป็นการจัดกิจกรรมพิเศษจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต บูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาวิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เปิดเวทีแสดงความสามารถอย่างหลากหลายไม่จำกัดซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม CA LA Shine Show ค้นหาบุคคลที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารภาพลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ ผ่านรูปแบบการประกวด CA LA Ambassador โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกสมัครเข้าประกวด เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีออกสู่สังคม     

    ทั้งนี้  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งศาสตร์ ศิลปทางด้านการสื่อสารมีทักษะด้านนิเทศศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกในหน้าที่ สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนสามารถนาความรู้ในสายวิชาชีพบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งปรับใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง สร้างสรรค์และพัฒนาให้แก่ชุมชนและสังคม
SDG Hashtag :