มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 , 10:02:07     (อ่าน 727 ครั้ง)  สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

------------------------------------

          สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4” ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 26 โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมนำคณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์สวมเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับผู้ปกครองและนักศึกษรุ่นพี่รุ่นน้องที่มาร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

          ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรมที่ดี มีความพร้อมจะเรียนรู้และออกฝึกปฏิบัติงานเข้าสู่การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมในโรงพยาบาลร้านยาโรงงานผลิตยาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะต้องมีความตระหนักอย่างลึกซึ้งในหน้าที่เภสัชกร มีความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม และเจตคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่ต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สมกับที่ได้รับมอบความไว้วางใจจากสังคมให้เป็นผู้ดูแลสุขภาพและส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน โดยที่ผ่านมานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับคำชมเชยจากพี่เภสัชกรแหล่งฝึกและวิชาชีพอื่น ว่ามีองค์ความรู้เป็นเลิศ มีความขยัน มีความใสใจ และที่สำคัญมีสัมมาคารวะ ดังนั้น จึงเป็นภาพลักษณ์ของสถาบันสมดังปณิธานในการผลิตบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสืบไป

ประมวลภาพ นักศึกษาปี 4 รับเสื้อกาวน์https://drive.google.com/drive/folders/1eYwCyZuxP0mWO2WifzCgu17pQUjHUFZV

-----------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :