มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2565 เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 , 15:47:27     (อ่าน 416 ครั้ง)       สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565  ม.อุบลฯ  เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ โดยจัดโครงการรูปแบบผสมผสานระหว่าง ณ ที่ตั้งและออนไลน์ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด เเละดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ณ  ห้องประชุม 201 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการบรรยายจากวิทยากร ผู้ทรงวุฒิ ศิษย์เก่า พร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาให้ได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีพันธกิจสร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงของแต่ละวิชาชีพเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม รวมทั้งการมีทักษะเป็นผู้ประกอบการ  นำความรู้ นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคม ภาคอุตสาหกรรม  และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :