มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ รับฟังรายงานการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 โดย คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 , 16:02:43     (อ่าน 309 ครั้ง)           คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
        ทั้งนี้ เพื่อแจ้งข้อตรวจพบที่สำคัญในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
 
        ในการประชุมดังกล่าว นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 หน่วยรับตรวจให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดี และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก พิจารณานำไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปSDG Hashtag :