มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
UBU STUDENT MARKET 2023 จากนักศึกษาก้าวเข้าสู่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในอนาคต


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 , 09:33:28     (อ่าน 416 ครั้ง)       สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการ UBU STUDENT MARKET 2023สนับสนุนบ่มเพาะนักศึกษาที่มีความสนใจด้านธุรกิจ โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวอรทัย ทวิลา ประธานฝ่ายวิชาการองค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ  อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     ปัจจุบันการดำเนินงานทางธุรกิจ ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโต เกิดการกระจายของธุรกิจ ความต้องการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบกับภาครัฐและเอกชนมีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup ในเรื่องของแหล่งเงินทุน ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะยาว องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนานักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการจัดโครงการ UBUSTUDENT MARKET 2023เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างพื้นฐานในกระบวนการคิด การดำเนินงานที่มีต่อธุรกิจ Startup ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา และถ่ายทอดศักยภาพภายในออกมาเพื่อเตรียมพร้อมจากนักศึกษาก้าวเข้าสู่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในอนาคตที่พร้อมผลักดันเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีพันธกิจสร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงของแต่ละวิชาชีพเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม รวมทั้งการมีทักษะเป็นผู้ประกอบการ  นำความรู้ นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคม ภาคอุตสาหกรรม  และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
SDG Hashtag :