มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
วช. จับมือ ม.อุบลฯ และ 16 หน่วยงานเครือข่าย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปี 2566


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 , 17:27:33     (อ่าน 450 ครั้ง)   

     มหาวิทยาลัยอุบสราชธานี ร่วมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม ซึ่งมีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ ร่วมลงนามผ่านการประชุมออนไลน์ (zoom meeting) ณ ห้องพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพนักวิจัยให้มีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่และประเทศ จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมขึ้น เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 -2570 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2566 -2570 และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรและรูปแบบการดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่ 2 องค์กร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ตามโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
SDG Hashtag :