มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ MOU ร่วมกับ บ.อุบลคิดส์ ซิตี้ จำกัด สร้างเครือข่ายทางวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬา


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 , 10:18:19     (อ่าน 663 ครั้ง)  ม.อุบลฯ MOU ร่วมกับ บ.อุบลคิดส์ ซิตี้ จำกัด

สร้างเครือข่ายทางวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬา

------------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท อุบลคิดส์ ซิตี้ จำกัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี และ นายชินพันธุ์  ธนภูมิศิริพงษ์ ผู้อำนวยการสโมสร เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นายภาสกร  รุ่งแสนทวี ผู้จัดการทีมสโมสรอุบลคิดส์ ซิตี้ ลงนามเป็นพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสโมสรในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและกีฬา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท อุบลคิดส์ ซิตี้ จำกัด ระยะเวลา 3 ปี เป็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬา โดยทางมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรและนักกีฬาของสโมสรและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่เพื่อการฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย และในส่วนของสโมสรอุบลคิดส์ ซิตี้ จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนผู้ฝึกสอน เพื่อพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมให้นักกีฬาฟุตบอลชมรมฟุตบอลสังกัดองค์การนักศึกษา สู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และร่วมกับพันธมิตรของสโมสรเพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขัน หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถและประสบการณ์ของนักกีฬาฟุตบอลชมรมฟุตบอลสังกัดองค์การนักศึกษา สู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน สำหรับนักกีฬาฟุตบอลชมรมฟุตบอลมหาวิทยาลัยสังกัดองค์การนักศึกษา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักกีฬาฟุตบอลชมรมฟุตบอลในสังกัดองค์การนักศึกษาต่อไป

--------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :