มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ มอบทุนการศึกษา 5.8 ล้าน จำนวน 451 ทุน แก่ นศ.ป.ตรี ภาคการศึกษาปลาย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 , 10:38:10     (อ่าน 390 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำ คณะผู้บริหาร อาจารย์ ของแต่ละคณะ ร่วมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (ทุนเรียนดี)/ ทุนผู้ยากจน/ ทุนอาหารกลางวัน ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษา และทุนการศึกษาจากแหล่งเงินทุนภายนอก (มูลนิธิ/ห้างร้าน/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค) ให้แก่นักศึกษา ซึ่งในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีการมอบทุนการศึกษาแต่ละประเภทรวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 451 ทุน รวมเงินทุนทั้งสิ้น 5,825,100 บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  ณ  อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

              ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสนองนโยบายตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา และมีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐเอกชน บริษัท ห้างร้างต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลผู้มีจิตเมตตา ที่ยื่นความประสงค์จะขอมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและทุนการศึกษารายปี

              ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (ทุนเรียนดี)/ ทุนผู้ยากจน/ ทุนอาหารกลางวัน  และทุนช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2565รวมจำนวนทุนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565ทั้งสิ้น 332ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 3,768,500 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

             ประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาจากแหล่งเงินทุนภายนอก (มูลนิธิ/ห้างร้าน/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค) ประกอบด้วยทุนการศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและวัดดอยธรรมเจดีย์ /ทุนการศึกษาบริษัทนำ้มันปิโตรเลียม จำกัด/ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3/ทุนการศึกษาบริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด/ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม/มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล/มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน/ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง/ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์/ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/ทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี รวมจำนวนทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น 119 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น  2,056,600 บาท (สองล้านห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
SDG Hashtag :