มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จับมือ บพท. ชู ซอฟต์ พาวเวอร์ สำนึกท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 , 14:10:41     (อ่าน 396 ครั้ง)            เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ลรัชดา กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมงาน แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่” โดย บพท. พร้อมกล่าวถึง บทบาทมหาวิทยาลัยในการทำงานวิจัยร่วมกับชุมชนอำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านทุนทางวัฒนธรรม การดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยทุนทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการทำงานในระดับพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนเป็นอย่างดี จาก บพท. โดยในปัจจุบัน บพท.ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการดำเนินงานแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาโดยตลอด

          โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2559  มหาวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกับชุมชนอำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี ผ่าน “โครงการการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” หรือ “โครงการฟื้นใจเมืองเขมราฐ” และดำเนินการต่อเนื่องอีก 2 โครงการจนถึงปี พ.ศ.2565

             ในปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการวิจัย “การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาการทำเทียนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างมูลค่าใหม่บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านเมืองเก่า” และในปี พ.ศ.2566  “โครงการการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” ได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ บพท.

             “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง 4 ภูมิภาค” ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนโดย บพท. เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมและขยายผลการรับรู้ในวงกว้างถึงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมจาก “คุณค่าสู่มูลค่า” ทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการวัฒนธรรม สาธิตและอบรมงานฝีมือ การแสดงของศิลปินท้องถิ่น นิทรรศการผลงานวิจัย แฟชั่นโชว์ การเสวนาระหว่างภาคีเครือข่าย พร้อมเปิดตัว Cultural Map Thailand ที่เชื่อมโยง 2,621 ชุดข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมไว้ที่ www.culturalmapthailand.info ซึ่งจะพัฒนาไปสู่ระบบสารสนเทศ Cultural Atlas of Thailand ในอนาคตอันใกล้ และเชื่อมโยงไปสู่ Cultural Metaverse Thailand ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยโครงการวิจัยและจะเป็นระบบฐานข้อมูลด้านทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยโดยมีกำหนดการจัดงาน ได้แก่  ภาคใต้วันที่10-12 กุมภาพันธ์2566 บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ1 อ.หาดใหญ่จ.สงขลาภาคเหนือวันที่24-26 กุมภาพันธ์2566 บริเวณอาคารพลเอกสำเภาชูศรี(E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่10-12 มีนาคม2566 บริเวณถนนคนเดิน เลียบแม่น้ำมูล จ.อุบลราชธานี  และภาคกลางวันที่31 มีนาคม–2 เมษายน2566 บริเวณชุมชนเลื่อนฤทธิ์ถ.เยาวราชกรุงเทพฯ
SDG Hashtag :