มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สำนักวิทยบริการ ม.อุบลฯ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 16 มกราคม 2566 , 16:04:08     (อ่าน 484 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักวิทยบริการ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 The 13th National Conference – PULINET2023 : Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next  Move ภายใต้กรอบแนวคิด ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่  ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

   ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับ เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ในสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และผู้สนใจจากทั่วประเทศร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการด้านห้องสมุด สารสนเทศ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ การบริหารองค์กร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน ทั้งนี้มีเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้

 

 

 

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13

ระหว่างวันพุธที่ 18 - วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

  วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

   08.00 – 08.30 น.       ลงทะเบียนและรับเอกสาร ชมนิทรรศการและผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์

                                    ณ บริเวณหน้าห้องประชุมทับทิมสยาม 4 - 5

 

   08.30 – 09.00 น.       พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13

                                    -    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 

                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานในพิธี

                                   -  ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  ฃ

                                         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้กล่าวรายงาน

                                      พิธีมอบรางวัล PULINET AWARD ประจำปี 2565

                                   -   ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

   09.00 – 09.45 น.       การบรรยายพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัล  PULINET AWARD ประจำปี 2565

   10.00 – 11.00 น.       การบรรยายเรื่อง “การพลิกโฉมห้องสมุดในบริบทการจัดการอุดมศึกษาแนวใหม่

                                     Reinventing Libraries in the Context of New Higher Education”

                                   โดย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผู้ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2561

   11.00 – 12.00 น.       การเสวนาเรื่อง “ห้องสมุดโฉมใหม่ในโลกแห่งความผันผวน : New Look of Library in a VUCA World”

                                    ชมนิทรรศการและวีดิทัศน์จากผู้สนับสนุน ณ บริเวณหน้าห้องทับทิมสยาม 4 - 5

   13.00 – 14.00 น.       การบรรยายเรื่อง  “นวัตกรรมการเรียนรู้เสมือนจริง Metaverse :

                                     ก้าวต่อไปของห้องสมุดในยุค VUCA-BANI World” 

                                   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  แก่นอากาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

                                    ระบบอัจฉริยะและการประมวลผลขั้นสูงและ

                                   อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   15.00 – 18.00 น.      การนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์

                                   กลุ่ม 1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management : IM )

                                   กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ (Information Services : IS)

                                   กลุ่ม 3 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management : OM)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

   08.30 – 10.30 น. นำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย จำแนกตามกลุ่ม

                              กลุ่ม 1การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management : IM )

                              กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ (Information Services : IS)

                              กลุ่ม 3การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management : OM) 

 10.45 – 12.00 น.         นำเสนอผลงานวิชาการประเภทบรรยาย จำแนกตามกลุ่ม (ต่อ)

                              กลุ่ม 1การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management : IM )

                              กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ (Information Services : IS)

                              กลุ่ม 3การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management : OM)

   13.00 – 14.00 น.       การบรรยายเรื่อง “ห้องสมุดกับสังคมสูงวัย”

                              โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา

                              ประธานคณะกรรมการวิชาการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

   14.15 – 16.30 น.  พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยายและประเภทโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 - 5

                              พิธีปิดและพิธีรับมอบธง

                            -    ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุด

                                มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวปิดการประชุมฯ

 

กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
SDG Hashtag :