มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักวิจัย ม.อุบลฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปิดโครงการ "ฟื้นใจเมืองเขมราฐ" ต้นแบบการดำเนินงานพันธกิจที่ 4 การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 11 มกราคม 2566 , 13:38:32     (อ่าน 1,320 ครั้ง)  นักวิจัย ม.อุบลฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมปิดโครงการ "ฟื้นใจเมืองเขมราฐ"

ต้นแบบการดำเนินงานพันธกิจที่ 4

การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ

-----------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทีมวิจัยโครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัด “งานฟื้นใจเมืองเขมราฐ” เป็นกิจกรรมปิดโครงการลงอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินโครงการเป็นอย่างดียิ่ง และเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – 2565 ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในพื้นที่อำเภอเขมราฐ เป็นการใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้สามารถยกระดับคุณค่าทุนทางวัฒนธรรม นำไปสู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเป็นต้นแบบการดำเนินงานพันธกิจที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกด้านหนึ่ง

          การจัด “งานฟื้นใจเมืองเขมราฐ” ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติและภาคีเครือข่ายที่มาร่วมกิจกรรมปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยในการลงพื้นที่และทำงานร่วมกัน ทั้งสิ้นจำนวน 26 คน จาก 6 คณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการกล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยทุนทางวัฒนธรรมในอำเภอเขมราฐอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ “โครงการการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561จนถึง “โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 

          “งานฟื้นใจเมืองเขมราฐ”มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักศิลปากรที่ 9อุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี YEC อุบลราชธานี อำเภอเขมราฐ เทศบาลตำบลเขมราฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มูลนิธิประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนภาคอีสาน ชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ชมรมถ่ายภาพเขมราฐ ชมรมศิลปวัฒนธรรมสามวัยใส่ใจสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อำเภอเขมราฐ สภาวัฒนธรรมอำเภอเขมราฐ กลุ่มฮักนะเขมราฐ ผู้ประกอบการวิสาหกิจวัฒนธรรม และทีมชุดประสานงานกลาง บพท.

          สำหรับกิจกรรมการจัด “งานฟื้นใจเมืองเขมราฐ” ครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรมการเยี่ยมชมผลงานโครงการวิจัยฯ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ตำบลเจียด(วัดถ้ำพระศิลาทอง) การรำตังหวายตำบลเจียด พิพิธภัณฑ์เฮือนชูฮัก และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชูฮัก ชมลานพระขาว เจดีย์อริยเมตตรัย ณ วัดบุ่งขี้เหล็ก สักการะพระสิทธิมงคล ชมสถาปัตยกรรมอุโบสถ เหรา(น้อน) และฮูปแต้มภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังแบบอีสาน ณ วัดชัยภูมิการาม (วัดกลาง) ชมพิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ นิทรรศการผลงานโครงการวิจัยฯ ชมการแสดงและผลงานวิจัยบนถนนคนเดินเขมราฐ ประกอบด้วย รำตุ้มผ่างของชมรมศิลปวัฒนธรรมคนสามวัยใส่ใจสุขภาพ ฟ้อนผู้ไทป่าข่า การแสดงดนตรีและบทเพลง “ฟื้นใจเมืองเขมราฐ” การเดินแบบผ้าผลงานจากผู้ประกอบการวิสาหกิจวัฒนธรรม ได้แก่ ฝ้ายฮักคราม ชูฮัก พันภูษา และกลุ่มทอผ้าหนองผือ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากผู้ประกอบการ ได้แก่ กลุ่มปลาส้มโนนนารี กล้วยตากแสงแรก กลุ่มสตรีเทพวงศา กลุ่มทอผ้าหนองผือ พันภูษา ชูฮัก และฝ้ายฮักคราม จากนั้นเป็นกิจกรรมเสวนา “ฟื้นใจเมืองเขมราฐด้วยทุนทางวัฒนธรรม: ทิศทางการพัฒนาในอนาคต” โดยมี นายสะอาด วงศ์รักษ์นายอำเภอเขมราฐ(ปลัดอาวุโสแทน) รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางปรียา  แก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ดร.วชิระ  วิเศษชาตินายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ นางลัดดา  เจษฎาพาณิชย์ประธานชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ นางสุนิดดา  จงวิบูลย์ประธานกลุ่มฝ้ายฮักคราม นายวัชรินทร์  ผุดผ่องประธานกลุ่มฮักนะเขมราฐ และนางพนิดา  ฐปนางกูร ทีมชุดประสานงานกลาง บพท. เป็นผู้ร่วมวงเสวนา และดร.คำล่า  มุสิกา เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ ถนนคนเดินเขมราฐ

          ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการบายศรีสู่ขวัญ โดยชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อำเภอเขมราฐ และตัวแทนชุมชนเขมราฐ และการแจกโปสการ์ด “ฟื้นใจเมืองเขมราฐ” จำนวน 2,000 ใบ และกิจกรรมร่วมสนุกจับสลากของที่ระลึกแก่ผู้มาเที่ยวชมถนนคนเดินเขมราฐ

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :