มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 2


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 มกราคม 2566 , 13:50:45     (อ่าน 559 ครั้ง)                โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2 พร้อมได้นำเสนอผล การพัฒนาคุณภาพ ให้แก่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อพิจารณาประเมินผลการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นั้น ซึ่งบัดนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 2 มีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 – 24 ตุลาคม 2566 Hospital Accreditation (HA) คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและพัฒนาทั้งองค์กร ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คือกลไกกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กรอย่างมีระบบ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน คือ การพัฒนาคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ
 
          ทั้งนี้ ประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล นั้น มีทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี้
1. ประโยชน์สำหรับ ผู้ป่วยได้แก่ ความเสี่ยงต่อการประสบความสูญเสียหรือภาวะแทรกซ้อนลดลง, คุณภาพการดูแลรักษาดีขึ้น, ได้รับการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและศักดิ์ศรีของความเป็นคนมากขึ้น
2. ประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากการทำงานลดลง, ความเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ลดลง, สิ่งแวดล้อมในการทำงานและการประสานงานดีขึ้น, เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
3. ประโยชน์สำหรับโรงพยาบาล ได้แก่ การเป็นองค์กรเรียนรู้, สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ, ทำให้องค์กรอยู่รอดและยั่งยืน
 
          ทั้งนี้บุคลาการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้บรรลุบันไดขั้นที่ 3 ของ HA ซึ่งเป็นบันไดขั้นสูงสุดลำดับต่อไป ภายในปี 2566 นี้SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :