มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป.ลาว ประเมินผลหลักสูตรและโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านประมง


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 ธันวาคม 2565 , 23:02:45     (อ่าน 842 ครั้ง)  คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป.ลาว

ประเมินผลหลักสูตรและโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านประมง

--------------------------------------------

          สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สาขาประมง วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว จัดกิจกรรมการประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมง วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ“การพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก” เมื่อวันที่ 8- 9 ธันวาคม 2565ณ วิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนาทิพย์  แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ รองคณบดีฝ่ายแผนและนโยบาย เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมการประเมินผลหลักสูตรประกาศยบัตรชั้นสูงสาขาประมงครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency, TICA) กระทรวงต่างประเทศ ระยะเวลาดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2559– 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา  พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการ ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับอาจารย์สาขาประมงของวิทยาลัยฯ จำนวน 2 ทุน ศึกษาต่อที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมง จบการศึกษาไปแล้ว 2 รุ่นกิจกรรมอบรมระยะสั้นด้านวิชาการและภาคปฏิบัติสำหรับอาจารย์สาขาประมงจำนวน 8 คน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาประมงจำนวน 15 รายวิชาการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การสร้างศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สนับสนุนการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอนฉบับภาษาลาวในรูปแบบหนังสือ โดยเป็นเอกสารประกอบการสอนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรฯที่อาจารย์ผู้สอนจัดทำหลังจากการได้รับการอบรมจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเพื่อนไทยเพื่อไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ

          จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตัวแทนรัฐบาลไทยได้จัดพิธีมอบศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กับรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565ที่ผ่านมา โดยมี นางจุฬามณี  ชาติสุวรรณ รองปลัดกะทรวงต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไทย นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายอธิปัตย์  โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต นางสาววราทิพย์  ศุภชวโรจน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันท์ นางชรินทร์ทิพย์  ยศธแสนย์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา  พยุหะ ผู้ประสานงานโครงการฯ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนาทิพย์  แหลมคม ผู้เชี่ยวชาญด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล สสป. ลาว ได้แก่ นายสีปะไพ  ไซสงคาม ปลัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ นายบุนทะวี  ไซยะเพ็ด อธิบดีกรมจัดตั้งและพนักงานนายวันนะพา  คำมะนีวง กรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงต่างประเทศ สสป.ลาว นายคำสว่าง  สมบูนขัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และโครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรมสำคัญ ๆ หลายกิจกรรม ได้แก่ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับอาจารย์สาขาประมงของวิทยาลัยฯ จำนวน 2 ทุน ศึกษาต่อที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมง กิจกรรมอบรมระยะสั้นด้านวิชาการและภาคปฏิบัติสำหรับอาจารย์สาขาประมง จำนวน 8 คน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาประมง จำนวน 15 รายวิชา การพัฒนาห้องปฏิบัติการ การสร้างศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดกิจกรรมครูพี่เลี้ยงเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่รัฐบาลไทยส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมอาสาสมัครเพื่อนไทยเพื่อปฏิบัติงานที่วิทยาลัยฯเป็นเวลา 1 ปี ภายใต้การดูแลของกระทรวงต่างประเทศ การจัดทำสื่อการสอนฉบับภาษาลาว จำนวน 15 รายวิชา

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะเกษตรศาสตร์
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :