มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2565


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 18 ธันวาคม 2565 , 07:36:13     (อ่าน 1,244 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ

รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย

รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2565

-----------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย ที่ได้รับรางวัลรัตโนบล ประเภทบุคคลทั่วไป โดย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาอนุมัติรางวัลรัตโนบล ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปี 2565 แก่บุคคลที่มีผลงานทางวิชาชีพที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีคุณงามความดีที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ อุทิศต้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีความประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลรัตโนบล ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2496 ปัจจุบันอายุ 69 ปี สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2523 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521 Doctor of Philosophy (Medicinal Chemistry) จาก Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2530 และผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 เข้ารับราชการ เมื่อ พ.ศ. 2521 ตำแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2556

           รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย ได้อุทิศทุ่มเททำงานและเอาใจใส่ในวิชาชีพ จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์และการบริหารจัดการคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา สำหรับผลงานเชิงประจักษ์ที่สำคัญ คือ การเป็นผู้ผลักดันและริเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมคลินิกในระบบชุดวิชา ทำให้เภสัชกรโรงพยาบาลสามารถเข้าร่วมประชุมและเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาต่อเนื่อง ทำให้เภสัชกรโรงพยาบาลมีองค์ความรู้และสามารถพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาลให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เป็นผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและยุบไปตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้ประสานงานและเจรจากับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เพื่อช่วยรับโอนนักศึกษาไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา ในการดำเนินการตรวจสอบและชำระบัญชีของสถาบันเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 2 ปี เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการคุณภาพด้านการอุดมศึกษา การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล การบริหารงาน และความขัดแย้งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลายแห่งทั่วประเทศ และได้รับการยกย่องให้เป็นเภสัชกรเกียรติคุณ จากสมาคมเภสัชกรรมโรงเพยาบาล (ประเทศไทย) พ.ศ. 2552 ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่ง Guangxi University of Chinese Medicine พ.ศ. 2550 ศาสตราจารย์พิเศษแห่ง Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัลพระธาตุพนมทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลครุฑทองคำในฐานะผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น เป็นต้น

          รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างยิ่ง โดยเป็นคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ร่วมร่างและจัดทำหลักสูตรประกอบการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2534 เป็นคณะกรรมการจัดตั้งโครงการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2535 และมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ (ก.พ.) ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปศึกษาต่อและกลับมาบรรจุเป็นอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ โดยในช่วงระยะเวลาของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ท่านได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุน ก.พ. และได้สนับสนุนให้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน และช่วงแรกท่านได้ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษให้กับคณะเภสัชศาสตร์ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2556 - 2563 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

            รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความเป็นครูและนักวิชาการที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความทุ่มเท เสียสละ มีคุณูปการต่อการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์และการบริหารสถาบันอุดมศึกษายาวนานกว่า 40 ปี ด้วยผลงานที่ทรงคุณค่า เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 จึงมีมติอนุมัติรางวัลรัตโนบล แด่ รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

-------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :