มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 11 ธันวาคม 2565 , 17:26:47     (อ่าน 886 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565

-----------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โดย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 แก่บุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติหรือนานาชาติ โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ปัจจุบันอายุ 88 ปี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2500 และ Master of Sciences(Medicine) จาก University of Pennsylvaniaประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2504 เข้ารับราชการ เมื่อ พ.ศ. 2502 ตำแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2510 ตำแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ พ.ศ. 2511 ตำแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2537ท่านได้อุทิศตนทุ่มเททำงานและเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู จึงเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนางานด้านแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดและประเมินผลในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของโรงเรียนแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

 

          ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาอย่างยาวนาน เป็นเวลา 18 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 - 2563 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ยังเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญของคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเป็นผู้ร่วมจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตลอดจนเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทยศึกษา และการประเมินทักษะแบบOSCEsของคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความเป็นครู นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความทุ่มเท เสียสละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีคุณูปการต่อการศึกษาแพทยศาสตร์และวิชาชีพแพทยศาสตร์ มาเป็นเวลายาวนานกว่า 50 ปี โดยมีผลงานที่ทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 จึงมีมติอนุมัติปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ แด่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

-------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :