มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ทรงคุณวุฒิ ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2565


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 ธันวาคม 2565 , 13:37:26     (อ่าน 1,461 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2565

-----------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 โดย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แก่บุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติหรือนานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางอันส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร สังคมประเทศชาติหรือนานาชาติ และอนุมัติรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2565 แก่บุคคลที่มีผลงานทางวิชาชีพที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีคุณงามความดีที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ อุทิศต้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีความประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป

           ด้วยเหตุผลดังกล่าว สภามหาวิทยาอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ได้พิจารณาอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2565 เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความเป็นครู นักวิชาการ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความทุ่มเท เสียสละ และเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาอย่างยิ่ง มีผลงานที่ทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ จึงขอประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ รายนาม ดังนี้

          ปริญญากิตติมศักดิ์

  1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

  1. รองศาสตราจารย์พิเศษกฤษฎา  เสกตระกูล

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

  1. รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์

ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

          รางวัลรัตโนบล ประเภทบุคคลทั่วไป

  1. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย

           โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

-------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :