มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 3 ธันวาคม 2565 , 16:56:58     (อ่าน 747 ครั้ง)         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 46 คน จาก 32 โรงพยาบาลใน 18 จังหวัดทั่วประเทศไทย พร้อมให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาในการจัดกิจกรรม  เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสุรีย์  ธรรมิกบวร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการอบรมในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยจัดการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 7 รายวิชา รวม 16 หน่วยกิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการทุกระดับ สร้างระบบที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายภายในจังหวัด เขตสุขภาพ และเครือข่ายระดับประเทศ ให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแก่ประชาชน เพิ่มการเข้าถึงบริการให้มากขึ้นในด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด การรักษาในเวลาเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์เป็นสิ่งสำคัญ ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อร่างกายและชีวิตของผู้ป่วย รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้รับบริการและสถานบริการ

      ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสถานบันร่วมคือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ภาพ / ข่าว นายสรายทธ ดวงตา งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :