มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯ เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย หารือความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-อินเดีย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 , 18:35:25     (อ่าน 141 ครั้ง)               ฯพณฯ ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ในโอกาสการหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสถาบันการศึกษาของอินเดีย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

             ในการหารือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเชื่อมต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (CLVT) กับ ภูมิภาคอ่าวเบงกอลภายใต้กรอบความร่วมมือบิมสเทค (BIMSTEC) ที่จะช่วยเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่อินเดียและไทยต่างให้ความสำคัญ  นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย รวมถึงแนวทางการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสตร์ที่สำคัญ อาทิ การแพทย์ทางเลือก อายุรเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรม และการพัฒนาผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญของอินเดีย

              อนึ่ง สาธารณรัฐอินเดีย เป็นแหล่งอารยธรรมขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม โดยปัจจุบันมีบทบาทในฐานะมหาอำนาจเกิดใหม่ (Emerging Power) และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก และเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในด้านไอที นวัตกรรม และอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีชาวอินเดียโพ้นทะเลจำนวนมากดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบรรษัทข้ามชาติ นอกจากนี้ยังเป็นเพื่อนบ้านทางทางทะเลกับประเทศไทย

              โอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา คุณรัชนี เอื้อไพโรจน์กิจ ได้นำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เยี่ยมชมนิทรรศการและพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในสถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสนี้ด้วย

                                                                                 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว