มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ?เกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566?


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 , 17:14:45     (อ่าน 1,110 ครั้ง)  คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

“เกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566”

-----------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริภัทร โดยมี นายทรงพล  วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานและ รองศาสตราจารย์ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา: ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน”โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจ และเพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประกวดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น การสาธิตและฝึกอบรมเกษตรกรให้มีทักษะวิชาชีพการเกษตรที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสนับสนุนเผยแพร่กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเพื่อเผยแพร่ให้สังคมเล็งเห็นความสำคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาคนและองค์ความรู้ และเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการทำงานในสถานการณ์จริง

          ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 กล่าวว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เริ่มจัดงานเทคโนโลยีเกษตรเพื่ออินโดจีนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จากนั้น ได้มีการจัดงานเกษตรอีสานใต้ และงานเกษตรแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2563 รวม 13 ครั้ง และการจัดงานครั้งนี้นับเป็น ครั้งที่ 14 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 10 วัน 10 คืน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา: ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน”ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมการออกร้านของหน่วยงานราชการ นิทรรศการของภาควิชาต่าง ๆ ในคณะฯ คณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมากกว่า 30 หน่วยงาน และผู้ประกอบการภาคเอกชนมากกว่า 280 ราย มีการอบรมพัฒนาทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งภายในงานยังจัดให้มีการสาธิตและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพทางการเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนการประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมการประกวด และการแข่งขันทักษะทางการเกษตร และกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ การจัดแสดงนิทรรศการหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นิทรรศการการออกร้านแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตรของภาคเอกชน และนิทรรศการของหน่วยงานราชการ อาทิเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

-----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว