มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
น.ศ.สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อุบลฯ โชว์...ผลงานชนะเลิศ โครงการ Smart Natural Rubber Hackathon


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 , 17:36:54     (อ่าน 349 ครั้ง)  น.ศ.สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อุบลฯ โชว์...ผลงานชนะเลิศ

โครงการ Smart Natural Rubber Hackathon

-----------------------------------

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ทีม Rubber UBU Gen14 สมาชิกในทีม ได้แก่ นายณรงค์เดช  ดาผา นายธนากร  รูปสี นายอมรศักดิ์  สืบสิน นางสาวชไมพร  สุริยา และ นางสาวสกุลทิพย์  อยู่สอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท จากการนำเสนอผลงานแข่งขันต้นแบบผลิตภัณฑ์ “ถ้วย cup graft ถ้วยรองรับน้ำยางสด ทำให้ ยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพ” ซึ่งเป็น 1ใน 5ทีมที่เคยผ่านรอบคัดเลือกให้ได้รับเงินสนับสนุนสำหรับพัฒนาต้นแบบ 100,000บาท และได้นำเสนอผลงานแข่งขันต้นแบบผลิตภัณฑ์ในงาน DEMO DAYภายใต้โครงการ Smart Natural Rubber Hackathon จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำรณ  พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดโครงการนายสุรชัย  บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ ดร.กฤษดา  สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักคิดและนักประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันระดมไอเดีย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี กระบวนการ ดิจิทัลในการปรับปรุงระบบการส่งเสริมและการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การแปรรูปยางพาราต่างๆ ลดการใช้แรงงานและพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถนำไปทดลองและต่อยอดงานของการยางแห่งประเทศไทยได้

          โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับยางพาราเป็นอย่างดี ร่วมพิจารณาตัดสิน และให้คำแนะนำแก่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันใน นำทีมโดย ดร.วราภรณ์  ขจรไชยกูล ประธานกรรมการบริหารงานวิจัย การยางแห่งประเทศไทย ดร.กฤษดา  สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ดร.วิญญู  โครมกระโทก หัวหน้ากองวิจัยเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย นายกิตติชัย  เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิกร  สมิตไมตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรมินทร์  เณรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ P-SEDA