มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลแข่งขันทักษะความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 , 16:51:41     (อ่าน 1,216 ครั้ง)        นักศึกษาและอาจารย์ชาวจีนหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสารคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนดีเด่น การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน “ถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหม” ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 สถาบัน ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

      ในส่วนของหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

      การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาจีน ได้แก่ นาวสาววิภาวี ออดไธสง นางสาวบัวชมพู ผลดี นางสาวสุกัญญา ขันสิงห์ ชั้นปีที่ 4 นาวสาววธัญญา สีดางาม ชั้นปีที่ 3

      การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมจีน ประกอบไปด้วย นางสาวพัชรณัน ปกป้อง ชั้นปีที่ 4 นางสาวมัณฑนา ยิ่งยง ชั้นปีที่ 3 นายสราวุทธ์ อรศรี นายรัชพล ชาวคนดง ชั้นปีที่ 1  นางสาวระพีพร สิงห์กล้า ชั้นปีที่ 4   นางสาวณัฐธิดา เวียรชัย ชั้นปีที่ 3  นางสาวแสงนภา แก้วคำไสย์ ชั้นปีที่ 2   และ นางสาววรรณภา หมื่นแก้ว ชั้นปีที่ 1   

      การแข่งขันท่องบทกวี ได้แก่ นายศรัณย์ กลยนีย์ นายธนัสนันท์ บ่อทอง ชั้นปีที่ 4 นายธาดา ชูตั้งต้น นายสุรชัย กองสุข ชั้นปีที่ 3 และนางสาวพัชรพร บุญพูล ชั้นปีที่ 2

     โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ ประธานหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร อาจารย์ Zhao Jing อาจารย์ Li Xing อาจารย์ Zhao Xiaowen ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดหทัย ปุยะติเป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์หลักสูตรและนายอภิสิทธิ์ พรมพิมพ์ และนายพีรพล วงษาเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ

         จากการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมจีน นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันมาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาจีนของตนเอง สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสารที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของจีน พัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อนำความรู้ไปใช้สื่อสารประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :