มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะเกษตรฯ ม.อุบลฯ บริการวิชาการ ม.แห่งชาติพระตะบอง ประเทศกัมพูชา อบรมหลักสูตรระยะสั้น Food Technology, Animal Science and Aquaculture


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 , 13:45:50     (อ่าน 366 ครั้ง)  คณะเกษตรฯ ม.อุบลฯ บริการวิชาการ ม.แห่งชาติพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

อบรมหลักสูตรระยะสั้น “Food Technology, Animal Science and Aquaculture”

--------------------------------------

           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการวิชาการด้านความร่วมมือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National University of Battambang)ประเทศกัมพูชา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้าน “Food Technology, Animal Science and Aquaculture” เมื่อวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ประเทศกัมพูชา เพื่ออบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ภายใต้โครงการ “Higher Education Improvement Project กับ Faculty of Agriculture and Food Processing Technology” โดยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจาก ธนาคารโลก (World Bank) ต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2562 โดยมี H.E Sok  Khorn อธิการบดี เป็นประธานเปิดและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และ Dr.Pao  Srean คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (Faculty of Agriculture and Food Processing Technology) พร้อมอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ร่วมให้การต้อนรับ ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างอบอุ่น นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา  พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระเวทย์  อุทโธ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ดร.ชัยวุฒิ  กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง และ รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองยศ  พิลาจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรครั้งนี้ โดยกำหนดรูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและการเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ซึ่งจะได้นำความรู้ และข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมฟาร์มไปต่อยอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากนั้น เป็นการประชุมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในระยะต่อไป

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา  พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือทางวิชาการโครงการ “Higher Education Improvement Project กับ Faculty of Agriculture and Food Processing Technology” เป็นการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจาก ธนาคารโลก (World Bank) ต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2562โดยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับอาจารย์และนักวิชาการมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาต่อ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันมีนักศึกษา ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 6 คน ภายใต้โครงการ HEIP พร้อมทั้งการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดการอบรมระยะสั้นครั้งนี้ ให้แก่ อาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ประเทศกำพูชา และในปีงบประมาณ 2565 ทางคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดอบรมระยะสั้นนานาชาติ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ Animal Science, Food Processing Technology, Aquaculture, Animal Nutrition, Post Harvest Technology and Agribusiness ในช่วงเดือน พฤษภาคม และ สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว และผลการตอบรับจากผู้เข้าร่วมการอบรมดีมาก เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมกันต่อไป

------------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ