มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ พัฒนา วิจัย สูตรปุ๋ยหมัก ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 ตุลาคม 2565 , 15:43:43     (อ่าน 851 ครั้ง)  คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ พัฒนา วิจัย สูตรปุ๋ยหมัก ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน”

----------------------------------------

          คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการ “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์เกรดพรีเมี่ยมในโรงเรือนของจังหวัดอุบลราชธานี” ให้แก่ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินน์  พรหมโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวต้อนรับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม และวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อพัฒนา วิจัย สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ และพัฒนานวัตกรรระบบการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์เกรดพรีเมี่ยม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมระบบการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือน สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ ให้กับผู้ประกอบการเพื่อการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์เกรดพรีเมี่ยมและมาตรฐานผลผลิต และเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (ความคุ้มค่า) ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง  เอกพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “หลักการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรียน/พันธุ์ ปัจจัยการผลิต (การเตรียมโรงเรือน การเตรียมวัสดุปลูก การจัดการธาตุอาหาร) โรคมะเขือเทศและแนวทางในการป้องกันกำจัด สารชีวภัณฑ์และสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช และยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินน์  พรหมโชติ  ดร.นิมมานรดี  พรหมทอง ดร.ทวีศักดิ์  วิยะชัย ดร.ภาคภูมิ  สืบนุการณ์ ดร.ภาษิตา  ทุ่นศิริ นายรักเกียรติ  แสนประเสริฐ และ นางสาวนพมาศ  นามแดง เป็นวิทยากรช่วงบรรยายและปฏิบัติการ เทคนิคการนำจุลินทรีย์มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของกล้า การเพาะกล้าแบบย้ายกล้าลงถาดและเพาะในถาดเพาะกล้า และการเตรียมปัจจัยการผลิต ปุ๋ยหมักอินทรีย์ มอบ. 60 (5-3-1-1) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การจัดการในโรงเรือนปลูกมะเขือเทศ การจัดการระบบน้ำและการให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยด การเก็บตัวอย่างวัสดุปลูกและการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีเบื้องต้น การตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างง่ายเพื่อการใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การผลิตจุลนทรีย์ท้องถิ่น Indigenous Micro Organisms (IMO) การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา น้ำ  การทำน้ำหมักชีวภาพจากปลาและผลไม้ การเตรียมแปลง การจัดการเข่ง/ภาชนะปลูกในโรงเรือน การย้ายปลูก การวางระบบน้ำในโรงเรือน การตัดแต่งเถาและทำหวานมะเขือเทศ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินน์  พรหมโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า มะเขือเทศเชอรี่เป็นผักรับประทานผลที่มีมูลค่าสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง เนื่องจากเกษตรส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้หรือทักษะด้านการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนและเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตพืชที่มีมูลค่าสูงในจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินโครงการ “การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแลถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะเขือเทศเชอรี่คุณภาพให้กับเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี และเพิ่มมูลค่าการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ทั้งแบบบริโภคผลสดและการแปรรูปจากผลิตผลที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยจึงได้จัดทำคู่มือการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับเกษตรกร ตั้งแต่การทำปุ๋ยหมัก การปลูกและดูแลรักษา จนกระทั่งการแปลรูป เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 หากเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัชชญา  ผิวอ่อน โทรศัพท์ 09-8614-6369 หรือส่งข้อความผ่านทาง facebook : Smart Farm Ubu (Smart fram ubu)

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว