มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ม.อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 21 ตุลาคม 2565 , 22:27:45     (อ่าน 753 ครั้ง)  งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ม.อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระบบบริหารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566

-------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้านการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ และผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้านการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด และ นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกี่ยวกับระบบการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการริเริ่มในการสร้างความร่วมมือ และการปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือ รวมตลอดถึงการปรับปรุงแก้ไขการต่ออายุของข้อตกลงให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและตั้งอยู่บนหลักความร่วมมือแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสถาบัน

          สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการเสวนาการเกี่ยวกับการจัดทำ MOU ภายในและต่างประเทศได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยณัฐ  สร้องคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ในส่วนของการแสดงความเห็นมุมมองของคณะ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ และในส่วนของมุมมองด้านกฎหมาย ได้รับเกียรติจาก นายนราธิป  อาษารักษ์ หัวหน้าสำนักงานกฎหมายและนิติการ ร่วมวงเสวนาครั้งนี้ ในช่วงที่สองเป็นการแนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดย นายจักริน  สงวนศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และ นางสาวทัศนีย์  หนองกก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ นางพัชรินทร์  จงใจ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม OCN 3C 10 – 11 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :