มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ มอบทุนการศึกษา 620ทุน 8.1 ล้าน หลักสูตร ป.ตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 28 กันยายน 2565 , 15:29:19     (อ่าน 753 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 620ทุน รวมทั้งสิ้น 8,134,250 บาท โดยมี ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายใน และทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาทุนเข้ารับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 23กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

          ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนองนโยบายตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐเอกชน บริษัท ห้างร้าน บุคคลผู้มีจิตเมตตา ทั้งทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา และทุนการศึกษารายปีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว นำไปสู่คุณภาพการศึกษาที่ดี มหาวิทยาลัยเชื่อว่านักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษามีความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จตามหลักสูตร และประสบความสำเร็จในชีวิต ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมสืบไป

          ด้าน นางสาวจินตนา พงษ์วัน ตัวแทนนักศึกษาทุน ในกล่าวขอบคุณ มหาวิทยาลัยและผู้ให้ทุนสนับสนุนทุนการศึกษา โดยนักศึกษาทุนทุกคนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน  
SDG Hashtag :