มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดโครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ จนเกษียณอายุราชการให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 23 กันยายน 2565 , 17:15:10     (อ่าน 1,136 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดโครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์

จนเกษียณอายุราชการให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-----------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “โครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์จนเกษียณอายุราชการให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมี ศาสตราจารย์(พิเศษ)จอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดและมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการอัยการจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยให้เกียรติร่วมงานและมอบของที่ระลึกและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการและมอบมาลัยข้อมือให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ตอบรับเข้าร่วมงาน จำนวน 12 คน เพื่อเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงมุทิตาจิต และเพื่อตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 19 ราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ บรรลุความสำเร็จด้วยดีเสมอมา จนครบเวลาเกษียณอายุราชการ นำมาซึ่งความสำเร็จ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อเนกประการ ทั้งต่อส่วนรวม ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์จนเกษียณอายุราชการให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น กิจกรรมเริ่มจากการรับชมวีดีทัศน์ประวัติและผลงานของผู้สร้างคุณประโยชน์จนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การแสดงดนตรีไทย โดย นักศึกษาชมรมดนตรีไทย การแสดง “รำบายศรี” โดย นักศึกษาชมรมนาฏศิลป์ไทย สังกัดสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กำกับดูแล โดย รองศาสตราจารย์อดินันท์ แก้วนิล นายมิตต  ทรัพย์ผุด ดร.คำล่า  มุสิกา และนายพัน พงษ์ผล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ พิธีแห่พานบายศรี โดย นายเชฐชวาล  บุญงอก ผู้ก่อตั้งสำนักเชตะวันเพื่อการศึกษาพัฒนาและฝึกอบรมภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยหมอพราหมณ์สู่ขวัญแห่งแรกของประเทศไทย พิธีสู่ขวัญ ผูกข้อมือผู้เกษียณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงความขอบคุณและมุทิตาจิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากผู้เกษียณอายุราชการ และการแสดงบทเพลง ม.อุบลฯ สัมพันธ์ และเพลงกรกันเกรา โดย ฝ่ายเทคนิคเชียร์ เพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน โดย นักศึกษาชมรมดนตรีไทย สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการที่ตอบรับการเข้าร่วมงาน จำนวน 12 คน จากผู้เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น จำนวน 19 คน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์   พงษ์รัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ นายสมชาย  พละสาร ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ นายหลวง รัศมี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ๒ นายสุรชัย  ราตรี ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ ๑ คณะบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลภา  โภคสวัสดิ์ ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.สุมาลี  เงยวิจิตร ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.รชยา  อินทนนท์ ตำแหน่ง อาจารย์ นายสุภชัย  พาหุมันโต ตำแหน่ง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวณิชา  ว่องไว ตำแหน่ง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ นายสมัย  กิ่งคำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล ตำแหน่ง อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา ตำแหน่ง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พจน์  ไชยเสนา ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.เหมวรรณ  เหมะนัค ตำแหน่ง อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี นางวิไล  วรรณคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ นางรติมา  จึงจิตรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ นายสมภาร  มีนิยม ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป นายจิตติศักดิ์  จันดีปุน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ และ นายณรงค์  วงมั่น ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๑

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจและสติปัญญา ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เจริญรุ่งเรืองทุกภารกิจมาจนถึงวันนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรให้ท่าน และครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.

ประมวลภาพกิจกรรมมุทิตาจิต 2565 https://drive.google.com/drive/folders/1fhmNQwjZCXEB_oxwalHAimFHo1BNoAxI

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :