มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 3 สิงหาคม 2565 , 15:50:01     (อ่าน 71 ครั้ง)            สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖5 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

          1. นายปฏิญญา สมานุหัตถ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565  

          2. นายรัชวุฒิ โคตรลาคำ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

          3. นายประสิทธิชัย  พูลผล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565