มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯ อบรมความรู้การปลูกป่าปลูกเห็ดสำหรับชุมชน ปลูกป่า ปลูกเห็ด7ชั่วโคตร สร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 สิงหาคม 2565 , 14:13:42     (อ่าน 74 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้การปลูกป่าปลูกเห็ดสำหรับชุมชน  สร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกรส่งเสริมการฟื้นฟูป่าชุมชนในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกเห็ดเป็นวิทยากร บรรยายพร้อมนำฝึกปฏิบัติ มีเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมคณะบริหารศาสตร์ และแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านโนนงาม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการการจัดการความรู้เห็ดพื้นบ้านสำหรับชุมชน เป็นโครงการตามภารกิจการตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรอบมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ตำบลคำขวาง ตำบลเมืองศรีไค และตำบลโพธิ์ใหญ่ เพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพของชุมชน ในเรื่องของการปลูกป่าและปลูกเห็ด ปลูกป่า ปลูกเห็ด 7 ชั่วโคตร ถ่ายทอดชุดความรู้การปลูกป่าปลูกเห็ดพื้นบ้านให้กับเกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติในการเพิ่มรายได้ และสร้างบำนาญชีวิตให้กับตนเอง ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ในการปลูกเห็ดสำหรับรับประทานในครัวเรือน หรือจำหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัว

           ในส่วนของการจัดอบรมแบ่งเป็นการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และนำฝึกปฏิบัติ ณ แปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านโนนงาม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เรียนรู้วิธีการทำน้ำเชื้อเห็ด อาทิ เห็ดระโงก เห็ดปลวก เห็ดผึ้ง ซึ่งมีการนำไปปลูกที่รากของต้นตระกูลยาง นอกจากนี้โครงการยังแจกพันธุ์ไม้ต้นยางนา และแจกน้ำเชื้อเห็ดที่ผสมเสร็จแล้ว เพื่อให้เกษตรกรนำกลับไปปลูกและเพาะเชื้อที่บ้านอีกด้วย  

           นับเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ในการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดแก่เกษตรกร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนและสังคม  นำไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยที่ว่า“มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม”

                                                                                    งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว