มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 31 มีนาคม 2565 , 16:48:49     (อ่าน 1,438 ครั้ง)            สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2565 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

            1. นายอนุสรณ์  นิยมพันธ์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564

          2. นางสาวอ้อฤทัย  ใจบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564

          3. นางสาวเกษริน  สีบุญเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564

 

         ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว
SDG Hashtag :