มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จับมือ บริษัทเอกชน ชั้นนำ ร่วมพัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แก่ นักศึกษาและบุคลากร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 28 มีนาคม 2565 , 10:32:19     (อ่าน 759 ครั้ง)            วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาบุคลากร การใช้ BIM & Digital Constructionระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานและผู้ลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะผู้ติดตาม จากทั้ง 2 บริษัท

           ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณท่านอธิการบดี ท่านกรรมการผู้จัดการ ที่มาร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ และหวังว่ากิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ จะได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ทั้งสองฝ่าย

          ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคลากรของบริษัท SKK และ CPAC  ในการพัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยง อีกทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริหารสถาปัตยกรรม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทในด้านการพัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พร้อมนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของความร่วมมือทางวิชาการนี้ของคู่กรณีทั้งสามฝ่าย และเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนากำลังคนของประเทศตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ 

 
SDG Hashtag :