มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ MOU ร่วมกับ วช. และหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 15 หน่วยงาน ด้านวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 มีนาคม 2565 , 23:16:32     (อ่าน 1,064 ครั้ง)  ม.อุบลฯ MOUร่วมกับ วช. และหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 15 หน่วยงาน

ด้านวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

-----------------------------------------

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 15 หน่วยงาน เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมทางำกลผ่านจอภาพ (Video Conference) พร้อมเข้าร่วมการปฐมนิเทศหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด) โดยมี ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ นายสมปรารถนา  สุขทวีรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย จำนวน 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิทยาลัยชุมชนระนอง ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

            ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวแถลงนโยบายในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. และหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย จำนวน 15 หน่วยงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพนักวิจัยให้มีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่และประเทศ วช. จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

           ในการนี้ วช. และหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย จำนวน 15 หน่วยงาน มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรและรูปแบบการดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ที่ วช. กำหนดทั้งสองฝ่าย จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดย วช. จะให้การสนับสนุนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ตามโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามและประเมิน ทำหน้าที่ในการประเมินวิทยากร (แม่ไก่) เพื่อให้การรับรอง การเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ในโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นวิทยากรวิจัย รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะทางวิชาการเพื่อเติมเต็มเนื้อหาที่วิทยากรบรรยายให้มีความสมบูรณ์ตามความเหมาะสม และหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยจะให้การสนับสนุนและความร่วมมือ ในการใช้หลักสูตรโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของ วช. โดยจะดำเนินงานตามที่คู่มือ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) สำหรับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด) ของ วช. กำหนด ซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมในพื้นที่ของสถาบันการศึกษา หรือสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีกำหนดกำหนดระยะเวลานับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

--------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :