มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ อว.ส่วนหน้า โชว์ผลงานความสำเร็จ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 มีนาคม 2565 , 16:26:34     (อ่าน 1,302 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โชว์ผลงาน“เรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี” โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าหน่วย อว.ส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการ และเยี่ยมชมผลงานที่จัดแสดง ณ บริเวณศาลาเรือนไทย ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

          รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงพิทักษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลขานุการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน การบูรณาการโครงการ ประสานการทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชื่อมโยงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตําบล” ครอบคลุม 25 ตําบล จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งฐานข้อมูลเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลภาพรวมการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย และข้อมูลภาพรวมการดําเนินงานในระดับผ่านกิจกรรมโครงการย่อยทั้งสิ้น 77 โครงการ นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ เพิ่มพื้นที่ตำบลที่มีศักยภาพ และความเข้มแข็งในมิติต่างๆ สร้างอาชีพใหม่ อาชีพเสริมในชุมชน ช่วยสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายภายในครัวเรือน มีระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐานและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ ชุนชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้อย่างถูกต้องตรงจุด

           โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว ชุมชนสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้  เป้าประสงค์ เป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้  ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :